Gebyrer og renter

Ved overskridelse af sidste rettidige indbetalingsdato, vil efterfølgende opkrævning blive påført en morarente regnet fra forfaldsdato.

Morarente er i henhold til gældende rentelov.
Ved manglende betaling pålægges rykkergebyr.
Der underrettes samtidig om, at sagen går til inkasso såfremt fristen ikke overholdes.

Betalingsfrister 
A´conto og slutafregninger: Senest sidste betalingsdato som anført på opkrævning. 
Rykkerskrivelser : Senest 10 dage efter rykkerskrivelsens datering.

Gebyrer: 

Rykkerskrivelse *)

100 kr.

Inkassomeddelelse *) 

100 kr.

Lukkebesøg *) 

500 kr.

Genoplukning inden for normal arbejdstid 

625 kr.

Fogedforretning **) 

330 kr.

Selvaflæsningskort, rykker 

100 kr.

Aflæsningsbesøg 

270 kr.

Udskrift af regningskopi 

35 kr.

Afkølingsafgift  8,35 kr./Mwh pr. oC
Tegninger med mål eller koordinater etc. 

Gratis

Påvisning af enkelt ledning/stik på stedet 

625 kr.

Større påvisningsopgaver 

Efter regning

Forgæves fremmøde efter kundebekræftet aftale om besøg 

625 kr.

Flytteopgørelse

270 kr.

 *) er momsfritaget.

**) skal dække værkets interne omkostninger i forbindelse med udkørende fogedforretning. Herudover pålægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.

Omkostninger ved inkasso: 
Opfylder forbrugeren ikke de anførte betalingsbetingelser, er Solrød Fjernvarme berettiget til ved inkassobesøg hos forbrugeren at afbryde varmeforsyningen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen plus omkostninger. Der kan desuden stilles krav om sikkerhed for fremtidig leverancer.

Solrød Fjernvarme er berettiget til – efter forudgående varsel – at lade krav inddrive ved retslig inkasso og påligne forbrugeren de dermed forbundne omkostninger.

Forudbetaling:
Solrød Fjernvarme kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidige levering af varme i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at værket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren.

Beløbsstørrelsen på det depositum, der eventuelt opkræves hos forbrugeren, vil ligge i størrelsesordenen svarende til 3 måneders skønnet varmeforbrug i den pågældende ejendom. 

Som alt overvejende hovedregel tilbagebetales/afvikles sikkerhedsstillelse, når forbrugeren i et år har betalt til tiden.