Priser

Forbrugsafgiften, der består af en fast afgift og en variabel afgift, betales via áconto betalingen 4 gange om året. Slutopgørelsen fremsendes hvert år i forbindelse med regnskabsårets afslutning.

Fast afgift 

Den årlige faste afgift beregnes med baggrund i den tilsluttede ejendoms afgiftspligtige rumfang. Beregning af rumfang sker som beskrevet under “Beregning af rumfang”. Prisen er kr. 15,63 inkl. moms pr. m3.

Lavenergitakst

I nye udstykningsområder, der er udlagt som lavenergiområde, gælder, at der ikke betales fastafgift, men i stedet betales et vedligeholdelsesbidrag.

For at opnå denne takst gælder, at der ikke anvendes supplerende varmekilder, og at byggeriet overholder normer i gældende Bygningsreglement.

Bidraget udgør (pr. år inkl. moms):

Villaer op til 200 m2: 2.500 kr. Over 200 m2: 2.800 kr.

Rækkehuse op til 200 m2: 2.500 kr. Over 200 m2: 2.800 kr

Etagebyggeri/ lejligheder op til 110 m2: 2.200 kr. Over 110 m2: 2.500 kr.

 

Variabel afgift 
Den årlige variable afgift bestemmes ud fra aflæsninger af det registrerede forbrug på den enkelte forbrugers energimåler. Prisen er kr. 550,00 inkl. moms pr. Mwh.

 

Målerleje 
For leje af måler opkræves pr år inklusive moms:

1. Installeret effekt ­<    30 kW                                         kroner 362,50

2. Installeret effekt ­<  100 kW                                         kroner 675,00

2. Installeret effekt >  100 kW                                         kroner 987,50

Afkøling 
Det forudsættes, at forbrugeren afkøler fjernvarmevandet bedst muligt.

Returtemperaturen må, indtil bestyrelsen eller lovgivningen bestemmer andet, ikke overstige 50 grader C.

Dersom forbrugeren ikke afkøler vandet tilstrækkeligt, er varmeværket berettiget til at forlange monteret en plomberbar returtermostatventil installeret (ventil der lukker for fjernvarmevandet indtil returtemperaturen er under 50 grader C).

Herudover kan varmeværket kræve dækning for de forøgede driftsudgifter der er forbundet med den manglende afkøling af fjernvarmevandet.

De forøgede driftsudgifter er ledningstab til jord, forøget el-udgift til pumper og tillægsbetaling til VEKS I/S samt  ekstra administrationsudgifter.

Gl. Havdrup

Tariffen består af en variabel pris kr. 600 pr. Mwh samt et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug kr. 600 pr. Mwh. Derudover en fastafgift pr. måler kr. 2.087 pr. år. Priserne er inkl. moms.

Á contobetaling 

Ud fra tidligere års slutafregninger, beregner varmeværket årets forventede varmesalg i en gennemsnitsvinter. På denne baggrund beregnes de samlede indtægter og udgifter, idet der ekstraordinært afsættes en reserve på 10%  af de samlede udgifter.

Slutafregning 
Ved regnskabsårets afslutning gøres varmesalget samt værkets indtægter og udgifter op for det pågældende afregningsperiode. For meget/for lidt indbetalt a´ conto reguleres i forbindelse med anden á conto betaling i det nye varmeår.

Beregning af rumfang i m3

Generelt

 • Rumfanget i m3 anvendes til afregning af den faste afgift
 • Fastafgiften beregnes udfra det aktuelle bruttoetageareal, jf. oplysninger i BR-registret og en loftshøjde på 2,35 meter.
 • For skoler, institutioner, sportshaller, butikscentre, fabriks- og værkstedshaller samt lignende højloftede lokaler,  beregnes rumfanget udfra den reelle loftshøjde, dog min. 3,00 meter for erhvervsarealer.
 • For kælderlokaler reduceres det reelle rumfang med 40%, dvs. faktor 0,6 kan benyttes.

Eksempel 1:

Reel rumhøjde i kælder    

2,60 m

Reduceret rumhøjde:           2,60 m. x 0,6 =                    1,56 m


Beregning af rumfang sker pr. måler

Parcel-, række- og kædehuse

Rumfanget kan maksimalt andrage 320 m3.

Værksteder med lettere industri (maks. 700 m2) med tilhørende bolig

Boligen:                     Rumfanget beregnes som for parcel-, række- og kædehuse.

Værkstedet:              Loftshøjden reduceres med 50 %, til minimum 1,5 meter

Eksempel 2:   

Reel rumhøjde    5,60 m
Reduceret rumhøjde  5,60 x  0,5 2,80 m
Reduceret rumfang maksimalt    1,50 m

 

Sports, produktions-, værksteder (over 700 m2) og lagerhaller samt lignende lokaliteter

Rumhøjden reduceres som følger:

0 - 3,00 m   faktor 1,0
> 3,01 m    faktor 0,6

 

Eksempel 3:  

Reel rumhøjde   9,57 m
3,00 x 1,0    3,00 m
6,57 m x 0,6    3,94 m
Reduceret afgiftspligtig rumhøjde   6,94 m

 

 

Storforbrugere 
For storforbrugere tilsluttet samme fjernvarmestik (måler) bestemmes

 • rumfanget som følger:
  0 - 500 m³ faktor 1,0
  501 - 5.500 m³ faktor 0,8
  5.501 og derover   faktor 0,6

                                                                                                                                                      

     Eksempel 4:    

Reelt rumfang

16.318 m³

500 m³ x 1,0 

500 m³

5.000 m³ x 0,8

4.000 m³

10.818 m³ x 0,6

6.491 m³

Reduceret afgiftspligtig rumfang  

10.991 m³

 • Temperaturreduktion

For sports-, produktions-, værksteds- (over 700 m2) og lagerhaller samt lign. lokaliteter, hvor rumtemperaturen er lavere 20°C, svarende til almindelige opholdsrum, reduceres det opmålte rumfang efter den installerede effekt som følger:

Reduktionsfaktor:                  (Trum - ( -12)) / (20 - ( -12))

hvor Trum er den maksimale rumtemperatur.

Eksempel 5:  Maksimal rumtemperatur er 17 °C.

                            Reduktionsfaktor:   (17 - (-12)) / (20 - (-12))    =    0,906                 

 

Beregning med flere reduktionsfaktorer 
Hvor der anvendes flere reduktionsfaktorer samtidig, beregnes det afgiftspligtige rumfang ved først at beregne de enkelte lokaliteters rumfang med reduceret rumhøjde, temperaturreduktion og reelt rumfang. Rumfangene summeres og på baggrund heraf foretages den endelige rumfangsreduktion.

Eksempel 5:   En boligblok med et BR-areal på 2.400 m2 og 250 m2. Loftshøjderne er 2,50 m.

Boligareal     
Rumfang 

2.400 m²  x 2,35 m

5.640 m³

Kælder     
Reduceret lofthøjde 

2,50 m x 0,6 = 1,50 m

 
Reduceret rumfang 

250 m² x 1,50 m 

375 m³

Beregnet rumfang   

6.015 m³

Reduceret afgiftspligtigt rumfang   

500 m³ x 1,0 + 5.0000 m³ x 0,8 + 515 m³ x 0,6    

4.809 m³

Eksempel 6:   En fabriksbygning med et BBR-areal på 1.000 m2 og 250 m2 kælder samt 600 m2fabrikslokale. Lofthøjderne er henholdsvis 2,50 m., 3,00 m. og 6,35 m.. Temperaturen i hallen holdes på maksimalt 180C.

Stuearal    
Rumfang  1.000 m² x 3,00 m  3.000 m³
Kælder     
Reduceret lofthøjde  2,50 m x 0,6 = 1,50 m   
Reduceret rumfang  250 m² x 1,50 m  150 m³
Produktionslokale:    
Reduceret lofthøjde 3 m x 1,0 + 3,35 m x 0,6= 5,01 m  
Reduceret temperatur  (18-(-12))/((20-(-12))=0,9375   
Reduceret rumfang 600 m² x 5,01 m x 0,9375 2.818 m³
Reduceret afgiftspligtig rumfang  500 m³ x 1,0 + 5.000 m³ x 0,8 + 468 m³ x 0,6  4.780 m³

 

Byggevarme 
Byggevarme beregnes udfra variabel forbrug og fastafgift, i perioden fra måleropsætning til ibrugtagning af det installerede varmeanlæg.

Fastafgiften reduceres eventuelt med en faktor, der svarer til forholdet mellem variabel forbrug i ovennævnte periode og beregnet varmebehov for bygningen i samme periode.

Varmebehov  beregnes jf. Bygningsreglement BR 98 for småhuse samt BR 95,  tillæg 4 for andre bygninger end boliger.

Fastafgiften kan højst blive 1/1 af normal fastafgift for perioden. Oveni pris for byggevarme tillægges 3,5% i administrationsomkostninger.

Beregning af varmebehov for boliger

Bygningens samlede varmebehov til rumopvarmning og ventilation pr. m² opvarmet etageareal beregnes til højst at være 160 MJ/m² år med et tillæg på 110 MJ/m² pr. år divideret med etageantallet.

160 +

110

   MJ/m² pr. år

e

hvor  e   =   etageantallet

Varmebehovet må ikke overstige 250 MJ / m² pr. år

Beregning af varmebehov for andre bygninger end boliger

For andre bygninger end boliger beregnes det samlede varmebehov til rumopvarmning og ventilation pr. m² opvarmet etageareal til højst at være 110 MJ/m² pr. år, tillagt 140 MJ/m² pr. år divideret med etageantallet og tillagt 5.000 MJ pr. år divideret med det bebyggede areal.

110 +

5000

+

140

   MJ/m² pr. år

Abyg

e

hvor Abyg =  Bebygget areal

og     e       =   etageantallet

Varmebehovet må ikke overstige 280 MJ / m² pr. år