Tilslutningspriser

Generelt
Tilslutningsafgiften er en engangsbetaling, som forbrugeren erlægger inden tilslutning til forbrugerens interne varmeanlæg eller ved udvidelse af forsyningen til en allerede tilsluttet ejendom.

Formålet med at opkræve tilslutningsafgift er, at skaffe kapital til delvis dækning af fjernvarmeværkets omkostninger i forbindelse med tilslutningen.

Før arbejdet udføres, skal kontrakt være underskrevet og modtaget på værket.

Varmeværket kan afkræve bygherren et á conto beløb på 50% af den kalkulerede tilslutningsafgift før anlægsarbejdet igangsættes, såfremt det af hensyn til værkets likviditet skønnes nødvendigt.

Bestående varmeforsyningsområde i Strandområdet syd for cementvejen til og med Kommandørparken, samt i Havdrup med bestående hovedledninger:

Parcel-, kæde- og rækkehuse beliggende i eksisterende forsyningsområde

Normalt tilslutningsbidrag pr. bolig inkl. moms. *31.500,- kr.

Betalingsbetingelser
Ovennævnte pris, der dækker investeringsbidrag, stikledningsbidrag og byggemodningsbidrag, er forfalden til betaling, når stikledning er ført gennem mur til hovedhaner.

Erhvervs- og industriejendomme med tilhørende bolig samt institutioner (i Strandområdet syd for cementvejen til og med Kommandørparken)

Investeringsbidrag inklusive. moms.                     150 kr. /m2
Stikledningsbidrag fra grundskel til husmur         Faktiske omk. 

Betalingsbetingelser
Ovennævnte priser, der dækker investeringsbidrag, stikledningsbidrag og byggemodningsbidrag, er forfalden til betaling, når stikledning er ført gennem mur til hovedhaner.

Udvidelse af bestående ejendom
Hvis en forbruger udvider sin ejendom skal fjernvarmeværket stille større kapacitet til rådighed. Forbrugeren vil derfor blive opkrævet supplerende investeringsbidrag.

Nye udstykningsområder:

Tilslutningsafgiften opdeles i 3 bidrag

  • Investeringsbidrag
  • Stikledningsbidrag
  • Byggemodningsbidrag

Investeringsbidrag
Investeringsbidraget udgør kr. 150 inkl. moms pr. m2, for Trylleskov Strand kr. 175 inkl. moms pr. m2, dog med følgende maksimale priser:

    Trylleskov Strand
Fritliggende enfamilieshuse kr. 22.500 kr. 23.125 pr. hus
Kæde- og rækkehuse 

kr. 15.000 

kr. 15.625 pr. hus 
Etageboliger og almenboliger  kr. 11.250  kr. 11.875 pr. bolig 
Ældreboliger  kr.   9.000  kr.   9.625 pr. bolig
Ungdomsboliger  kr.   4.500  kr.   5.125 pr. bolig 

Erhvervs-/industriejendomme, samt

   
tilhørende boliger, Institutioner m.v. kr. 150 pr. m2 kr. 175 pr. m2

Alle priser er inklusive moms.

Udvidelse af bestående ejendom
Hvis en forbruger udvider sin ejendom skal fjernvarmeværket stille større kapacitet til rådighed. Forbrugeren vil derfor blive opkrævet supplerende investeringsbidrag.

Stikledningsbidrag
Stikledningsbidraget skal dække fjernvarmeværkets omkostninger til etablering af stikledning fra grundskel til husmur og vil udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af stikledningen.

For så vidt angår stikledningsbidrag til enkeltliggende huse (for eksempel Tryllesløjfen) andrager bidraget kr. 18.750,00 inkl. moms for op til 15 meter stikledning. For stikledninger ud over 15 meter er prisen kr. 625,00 inkl. moms pr. meter.

Betalingsbetingelser
Investeringsbidrag og stikledningsbidrag er forfalden til betaling, senest når stikledning er ført gennem husmur til hovedhaner.

Byggemodningsbidrag 
Der vil blive opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning af nye områder, og ved udstykning i eksisterende forsyningsområde. Byggemodningsbidraget afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

Der skal fra den entreprenør, der forestår byggemodningen stilles sikkerhed for arbejdets udførelse i henhold til Solrød Fjernvarmes bestemmelser for ”Udførelse af fjernvarmeledninger” af maj 2007, ligesom arbejdets skal udføres i overensstemmelse hermed.