Hvor kommer varmen fra?

Den største del af fjernvarmen som Solrød Fjernvarme aftager, kommer fra VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.

VEKS forsyner 19 lokale fjernvarmeselskaber med varme på Vestegnen i hovedstadsområdet. VEKS køber den største del af fjernvarmen hos Avedøreværket, som på samme tid producerer elektricitet (kraft) og varme, deraf navnet >>kraftvarmeværk<<.

Blok 1 på Avedøreværket er kulfyret, blok 2 er et multibrændselsanlæg, hvor der kan fyres med naturgas, halm, træpiller, fuelolie etc.

Et kraftværk, som udelukkende producerer elektricitet, opnår kun en energiudnyttelse på ca. 40 procent, idet det opvarmede kølevand udledes i havet. Et kraftvarmeværk kan udnytte mere end 90 procent af energien, hvis der produceres el og varme.

Der er tre affaldsforbrændingsanlæg, som også er storleverandører af varme til VEKS. De tre anlæg er VEGA i Høje Taastrup, KARA i Roskilde og Vestforbrænding i Glostrup.

Herudover er der, til supplering af varmeproduktionen, to store akkumulatortanke ved Avedøreværket, der fungerer som ekstrakapacitet for eksempel om morgenen, hvor forbruget er højt.

Solrød Fjernvarmeværk er tilsluttet VEKS transmissionssystem, som foregår i fjernvarmecentralen på Lerbækvej, hvor VEKS forsyner Solrød Fjernvarme gennem flere varmevekslere. Herfra bliver fjernvarmen distribueret ud til varmeaftagerne gennem ledningsnettet i jorden. Ledningsnettet er udført af præisolerede fjernvarmerør. Rørene er som hovedregel nedgravet i vej- og fortovsarealer. Hovedledningsnettet i Solrød udgør ca. 65 km.  Stikledningsnettet som forbinder hovedledningerne med de enkelte ejendomme, har en samlet længde i størrelsesordenen ca.50 km.

Pumperne på værket sørger for, at fjernvarmevandet cirkulerer fra varmeværket gennem varmeaftagerens varmeanlæg og tilbage til varmeværket.

Der tilstræbes, at alle forbrugere har et differenstryk på min. 0,5 bar.

Som reserve har Solrød Fjernvarme to kedler, som står i reserve til supplering af forsyning i særlige kolde perioder. Det anvendte brændsel til drift af kedlerne er gasolie, som har den fordel frem for fuelolie, at den ikke skal holdes opvarmet, hvilken sparer energi.  Kedlerne står klar til opstart hele døgnet rundt, da kedlerne kan startes fra VEKS driftscentral, hvis der bliver behov for dette.

Til at forsyne Havdrup med varme, har Solrød Fjernvarme en 16 cylinder gasmotor, af typen Guascor, stående til at producere el og varme. Hvis der opstår problemer med motoren, er der en mindre kedel til at supplere med.

Solrød Fjernvarme har ud over Solrød Fjernvarmeværk og Havdrup en mindre satellit central på Hovgårds Allé, hvor kedlen forsyner den nye bebyggelse på Hovgårds Allé.